ธ.ก.ส.ลุย ประกันภัย นาล่ม 5 ระดับเสี่ยง แพงสุด 100 บาท

ธ.ก.ส.เดินเครื่อง ประกันภัย นาข้าว จัดความเสี่ยง 5 ระดับ ชาวนาจ่ายเบี้ย ประกันภัย 60-100 บาท คุ้มครองน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟไหม้ ชดเชยไร่ละ 1,111 บาท

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ประกันภัย ข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 โดยให้ ธ.ก.ส.เป็นผู้บริหารโครงการ ประกันภัย ข้าว และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอา ประกันภัย กับผู้รับ ประกันภัย พร้อมตั้งเป้าหมายพื้นที่นาข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อ ประกันภัย ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค.2557

สำหรับเงื่อนไข กำหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับภาระค่าเบี้ย ประกันภัย ตามลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำที่สุด พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก พื้นที่เสี่ยงต่ำ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงสูง โดยคิดอัตราค่าเบี้ย ประกันภัย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์อยู่ที่ 129.47 บาท/ไร่, 247.17 บาท/ไร่, 376.64 บาท/ไร่, 472.94 บาท/ไร่ และ 510.39 บาท/ไร่ ตามลำดับ

โดยเกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย ในอัตราเพียง 60 บาท/ไร่, 70 บาท/ไร่, 80 บาท/ไร่, 90 บาท/ไร่ และ 100 บาท/ไร่ ที่เหลือรัฐจะเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ย ประกันภัย แทนเกษตรกรอัตรา 69.47บาท/ไร่, 177.17 บาท/ไร่, 296.64 บาท/ไร่, 382.94 บาท/ไร่ และ 410.39 บาท/ไร่ ตามลำดับ คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บและไฟไหม้ ได้รับชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเว้นศัตรูพืชและโรคระบาด ได้รับชดเชย 555 บาทต่อไร่

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.