Monthly Archives: September 2014

ประกันภัย ครึ่งปีแรกประกันโต 15.19%

เบี้ย ประกันภัย จากฝั่งประกันชีวิตเติบโตได้ดีถึง 21.84% ขณะที่เบี้ย ประกันภัย จากฝั่งประกันวินาศภัยเติบโตได้น้อยมากแค่ 1.13% สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เผยตัวเลขผลประกอบการธุรกิจ ประกันภัย ครึ่งปีแรก 2557 (มกราคม-มิถุนายน) พบว่า มีเบี้ย ประกันภัย รับรวมทั้งสิ้น 361,047 ล้านบาท

Posted in ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment